PocPizer

public class PocPusher
extends TestWatcher

java.lang.Object
org.junit.rules.TestWatcher
com.android.sts.common.PocPusher


Các tiện ích giúp đẩy tệp thực thi PoC gốc vào thiết bị

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public boolean appendBitness

public boolean bitness32

public boolean bitness64

public boolean cleanup

Nhà thầu xây dựng công cộng

PocPusher ()

Phương pháp công khai

PocPusher appendBitness (boolean append)
PocPusher bothBitness ()
PocPusher cleanup (boolean cleanup)
PocPusher only32 ()
PocPusher only64 ()
void pushFile (String testFile, String remoteFile)
PocPusher setAbi (IAbi abi)
PocPusher setBuild (IBuildInfo buildInfo)
PocPusher setDevice (ITestDevice device)

Phương pháp được bảo vệ

void finished (Description d)
void starting (Description d)

Lĩnh vực

nối thêmBitness

public boolean appendBitness

bitness32

public boolean bitness32

bitness64

public boolean bitness64

dọn dẹp

public boolean cleanup

Nhà thầu xây dựng công cộng

PocPizer

public PocPusher ()

Phương pháp công khai

nối thêmBitness

public PocPusher appendBitness (boolean append)

Thông số
append boolean

Trả lại
PocPusher

cả haiBitness

public PocPusher bothBitness ()

Trả lại
PocPusher

dọn dẹp

public PocPusher cleanup (boolean cleanup)

Thông số
cleanup boolean

Trả lại
PocPusher

chỉ32

public PocPusher only32 ()

Trả lại
PocPusher

chỉ64

public PocPusher only64 ()

Trả lại
PocPusher

đẩy tập tin

public void pushFile (String testFile, 
                String remoteFile)

Thông số
testFile String

remoteFile String

Ném
FileNotFoundException
DeviceNotAvailableException

setAbi

public PocPusher setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi

Trả lại
PocPusher

setBuild

public PocPusher setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Thông số
buildInfo IBuildInfo

Trả lại
PocPusher

bộThiết bị

public PocPusher setDevice (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice

Trả lại
PocPusher

Phương pháp được bảo vệ

hoàn thành

protected void finished (Description d)

Thông số
d Description

bắt đầu

protected void starting (Description d)

Thông số
d Description