TombstoneSử dụng

public class TombstoneUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneUtils


Chứa các hàm trợ giúp và các hằng số dùng chung để phân tích sự cố.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class TombstoneUtils.Config

class TombstoneUtils.Signals

Nhà thầu xây dựng công cộng

TombstoneUtils ()

Phương pháp công cộng

static void assertNoSecurityCrashes (List<TombstoneProtos.Tombstone> tombstones, TombstoneUtils.Config config)
static Optional<TombstoneProtos.Thread> getMainThread (TombstoneProtos.Tombstone tombstone)
static Optional<String> getProcessFilename (TombstoneProtos.Tombstone tombstone)

trả về tên tập tin của quá trình.

static List<TombstoneProtos.Tombstone> getSecurityCrashes (List<TombstoneProtos.Tombstone> tombstones, TombstoneUtils.Config config)
static boolean isSecurityCrash (TombstoneProtos.Tombstone tombstone, TombstoneUtils.Config config)

Xác định xem Tombstone có khả năng liên quan đến bảo mật đối với cấu hình nhất định hay không.

static AutoCloseable withAssertNoSecurityCrashes (ITestDevice device, TombstoneUtils.Config config)

Nhà thầu xây dựng công cộng

TombstoneSử dụng

public TombstoneUtils ()

Phương pháp công cộng

khẳng địnhKhông cóBảo mậtSự cố

public static void assertNoSecurityCrashes (List<TombstoneProtos.Tombstone> tombstones, 
        TombstoneUtils.Config config)

Thông số
tombstones List

config TombstoneUtils.Config

getMainThread

public static Optional<TombstoneProtos.Thread> getMainThread (TombstoneProtos.Tombstone tombstone)

Thông số
tombstone TombstoneProtos.Tombstone

Trả lại
Optional<TombstoneProtos.Thread>

getProcessTên tệp

public static Optional<String> getProcessFilename (TombstoneProtos.Tombstone tombstone)

trả về tên tập tin của quá trình. ví dụ: "/system/bin/mediaserver" trả về "mediaserver"

Thông số
tombstone TombstoneProtos.Tombstone

Trả lại
Optional<String>

getSecuritySự cố

public static List<TombstoneProtos.Tombstone> getSecurityCrashes (List<TombstoneProtos.Tombstone> tombstones, 
        TombstoneUtils.Config config)

Thông số
tombstones List : danh sách các bia mộ cần kiểm tra

config TombstoneUtils.Config : đối tượng cấu hình phát hiện sự cố

Trả lại
List<TombstoneProtos.Tombstone> danh sách các bia mộ có liên quan đến an ninh

isSecurityCrash

public static boolean isSecurityCrash (TombstoneProtos.Tombstone tombstone, 
        TombstoneUtils.Config config)

Xác định xem Tombstone có khả năng liên quan đến bảo mật đối với cấu hình nhất định hay không.

Thông số
tombstone TombstoneProtos.Tombstone : bia mộ để kiểm tra

config TombstoneUtils.Config : đối tượng cấu hình phát hiện sự cố

Trả lại
boolean nếu bia mộ có liên quan đến an ninh

withAssertNoSecuritySự cố

public static AutoCloseable withAssertNoSecurityCrashes (ITestDevice device, 
        TombstoneUtils.Config config)

Thông số
device ITestDevice

config TombstoneUtils.Config

Trả lại
AutoCloseable

Ném
DeviceNotAvailableException