IAppBuildInfo

public interface IAppBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IAppBuildInfo


Giao diện này không được dùng nữa.
Sử dụng IBuildInfo trực tiếp.

Một IBuildInfo đại diện cho một ứng dụng Android và (các) gói thử nghiệm của nó.