ModifiedFilesParser

public class ModifiedFilesParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cache.ModifiedFilesParser


Lớp chịu trách nhiệm phân tích cú pháp và trích xuất thông tin từ mod_files.json.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ModifiedFilesParser (File modifiedFilesJson, boolean isDeviceImage)

Phương thức công khai

boolean hasImageChanged ()
void parse ()

nhà thầu công cộng

ModifiedFilesParser

public ModifiedFilesParser (File modifiedFilesJson, 
                boolean isDeviceImage)

Thông số
modifiedFilesJson File

isDeviceImage boolean

Phương thức công khai

hasImageChanged

public boolean hasImageChanged ()

trả lại
boolean

phân tích cú pháp

public void parse ()

ném
IOException
org.json.JSONException
JSONException