Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

BugreportzMetricCollector

public class BugreportzMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchediatedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzMetricCollector


ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập lỗi đã được nén theo định kỳ.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

BugreportzMetricCollector ()

Nhà xây dựng công cộng

BugreportzMetricCollector

public BugreportzMetricCollector ()