Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

BugreportzMetricCollector

public class BugreportzMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchedisedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzMetricCollector


Một ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập báo cáo lỗi đã nén theo các khoảng thời gian đều đặn.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

BugreportzMetricCollector ()

Các nhà xây dựng công cộng

BugreportzMetricCollector

public BugreportzMetricCollector ()