Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

DumpHeapCollector

public class DumpHeapCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchediatedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DumpHeapCollector


ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập các bộ nhớ của các tiến trình theo chu kỳ.

Tóm lược

Lĩnh vực

protected mDumpheapThresholds

Nhà xây dựng công cộng

DumpHeapCollector ()

Phương pháp công cộng

void collect ( ITestDevice device, DeviceMetricData runData)

Lĩnh vực

mDumpheapThr ngưỡng

protected  mDumpheapThresholds

Nhà xây dựng công cộng

DumpHeapCollector

public DumpHeapCollector ()

Phương pháp công cộng

sưu tầm

public void collect ( ITestDevice device, 
                DeviceMetricData runData)

Thông số
device ITestDevice

runData DeviceMetricData