Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

GraphicsStatsMetricCollector

public class GraphicsStatsMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchediatedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.GraphicsStatsMetricCollector


ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập số liệu thống kê đồ họa theo định kỳ.

Tóm lược

Phương pháp công cộng

void collect ( ITestDevice device, DeviceMetricData runData)

Phương pháp công cộng

sưu tầm

public void collect ( ITestDevice device, 
                DeviceMetricData runData)

Thông số
device ITestDevice

runData DeviceMetricData