Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

GraphicsStatsMetricCollector

public class GraphicsStatsMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchedisedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.GraphicsStatsMetricCollector


Một ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập số liệu thống kê về đồ họa theo các khoảng thời gian đều đặn.

Tóm lược

Phương pháp công khai

void collect ( ITestDevice device, DeviceMetricData runData)

Phương pháp công khai

sưu tầm

public void collect (ITestDevice device, 
                DeviceMetricData runData)

Thông số
device ITestDevice

runData DeviceMetricData