Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

IonHeapInfoMetricCollector

public class IonHeapInfoMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchediatedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.IonHeapInfoMetricCollector


Bộ lập ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập đống bộ nhớ âm thanh và hệ thống theo định kỳ.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

IonHeapInfoMetricCollector ()

Nhà xây dựng công cộng

IonHeapInfoMetricCollector

public IonHeapInfoMetricCollector ()