Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IonHeapInfoMetricCollector

public class IonHeapInfoMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchedisedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.IonHeapInfoMetricCollector


Một ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập âm thanh và đống bộ nhớ hệ thống theo khoảng thời gian đều đặn.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

IonHeapInfoMetricCollector ()

Các nhà xây dựng công cộng

IonHeapInfoMetricCollector

public IonHeapInfoMetricCollector ()