Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

MemInfoMetricCollector

public class MemInfoMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchediatedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.MemInfoMetricCollector


ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập các kết xuất bộ nhớ theo định kỳ.

Tóm lược

Phương pháp công cộng

void collect ( ITestDevice device, DeviceMetricData runData)

Phương pháp công cộng

sưu tầm

public void collect ( ITestDevice device, 
                DeviceMetricData runData)

Thông số
device ITestDevice

runData DeviceMetricData