Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

PagetypeInfoMetricCollector

public class PagetypeInfoMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchedisedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.PagetypeInfoMetricCollector


Một ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập số lượng trang miễn phí theo khoảng thời gian đều đặn.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

PagetypeInfoMetricCollector ()

Các nhà xây dựng công cộng

PagetypeInfoMetricCollector

public PagetypeInfoMetricCollector ()