Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

PagetypeInfoMetricCollector

public class PagetypeInfoMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchediatedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.PagetypeInfoMetricCollector


ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập số lượng trang miễn phí theo định kỳ.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

PagetypeInfoMetricCollector ()

Nhà xây dựng công cộng

PagetypeInfoMetricCollector

public PagetypeInfoMetricCollector ()