Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

ProcessMaxMemoryCollector

public class ProcessMaxMemoryCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchediatedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ProcessMaxMemoryCollector


ScheduledDeviceMetricCollector để đo mức sử dụng bộ nhớ tối đa của các quy trình được chỉ định. Thu thập các giá trị sử dụng bộ nhớ PSS và USS (bẩn riêng tư) từ dumpsys meminfo. Kết quả sẽ được báo cáo dưới dạng số liệu chạy thử nghiệm với khóa dưới dạng PSS # ProcName [#DeviceNum], tính bằng KB.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

ProcessMaxMemoryCollector ()

Nhà xây dựng công cộng

ProcessMaxMemoryCollector

public ProcessMaxMemoryCollector ()