Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

SchedisedDeviceMetricCollector

public abstract class ScheduledDeviceMetricCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchedisedDeviceMetricCollector


IMetricCollector cho phép chạy nhiệm vụ thu thập định kỳ tại một khoảng thời gian đã định.

Tóm lược

Công cụ xây dựng

ScheduledDeviceMetricCollector ()

Phương pháp công khai

final void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử nghiệm kết thúc.

final void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

Công cụ xây dựng

SchedisedDeviceMetricCollector

public ScheduledDeviceMetricCollector ()

Phương pháp công khai

onTestRunEnd

public final void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
                 currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử nghiệm kết thúc. Đây nên là thời gian để dọn dẹp.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho quá trình chạy. Sẽ là đối tượng giống như trong onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ chỉ số hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

onTestRunStart

public final void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho quá trình chạy.