Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Nhiệt độCollector

public class TemperatureCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchedisedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.TempenticCollector


Công cụ đo nhiệt độ ScheduledDeviceMetricCollector để đo nhiệt độ thiết bị tối thiểu và tối đa. Hữu ích cho các bài kiểm tra hiệu suất trong thời gian dài để theo dõi xem thiết bị có bị quá nóng hay không.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

TemperatureCollector ()

Các nhà xây dựng công cộng

Nhiệt độCollector

public TemperatureCollector ()