Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TraceMetricCollector

public class TraceMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.SchedisedDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.TraceMetricCollector


Một ScheduledDeviceMetricCollector để thu thập dấu vết gỡ lỗi hạt nhân theo các khoảng thời gian đều đặn.