Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

com.android.tradefed.profiler. ثبت

رابط ها

ضبط IMetrics معیارها را ضبط می کند تا مستقیماً با ITestProfiler ارتباط برقرار ITestProfiler .

کلاس ها

عملکرد NumericAgregate یک بسته بندی BiFunction که مقادیر عددی را جمع می کند.
ضبط StubMetrics ثبت IMetricsRecorder که هیچ کاری انجام نمی دهد.
TraceLine نمایش خط خروجی از / d / tracing / trace.
TraceMetric یک کلاس نشان دهنده متریک است که TraceMetricsRecorder می تواند دریافت کند.
TraceMetricsRecorder IMetricsRecorder که معیارهای گرفته شده از فهرست / d / tracing را ضبط می کند.
TraceParser تجزیه کننده ای برای تفسیر خطوط از / d / ردیابی / ردیابی و رمزگذاری آنها به عنوان TraceLine s.

Enums

نوع متریک TraceMetric که روش های مختلفی را می توان جمع کرد که TraceMetric را جمع می کند.