Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

com.android.tradefed.profiler.recorder

Giao diện

IMetricsRecorder Ghi lại số liệu để liên lạc trực tiếp với ITestProfiler .

Các lớp học

NumericAggregateFunction Một trình bao bọc của BiFunction tổng hợp các giá trị số.
StubMetricsRecorder Một IMetricsRecorder không có gì.
Dấu vết Một đại diện của một dòng đầu ra từ / d / theo dõi / theo dõi.
TraceMetric Một lớp đại diện cho một số liệu mà TraceMetricsRecorder có thể nhận được.
TraceMetricsRecorder IMetricsRecorder ghi lại các số liệu được lấy từ thư mục / d / theo dõi.
TraceParser Trình phân tích cú pháp để diễn giải các dòng từ / d / theo dõi / theo dõi và mã hóa chúng dưới dạng TraceLine s.

Enums

Số liệu Một enum mô tả các cách khác nhau mà TraceMetric s có thể được tổng hợp.