Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

com.android.tradefed.profiler.recorder

Giao diện

IMetricsRecorder Ghi lại các chỉ số để giao tiếp trực tiếp với ITestProfiler .

Các lớp học

NumericAggregateFunction Một trình bao bọc của BiFunction tổng hợp các giá trị số.
StubMetricsRecorder Một IMetricsRecorder không làm gì cả.
TraceLine Biểu diễn một dòng đầu ra từ / d / tracing / trace.
TraceMetric Một lớp đại diện cho một số liệu mà TraceMetricsRecorder có thể nhận.
TraceMetricsRecorder IMetricsRecorder ghi lại các số liệu được lấy từ thư mục / d / tracing.
TraceParser Một trình phân tích cú pháp để diễn giải các dòng từ / d / tracing / trace và mã hóa chúng thành TraceLine s.

Enums

MetricType Một enum mô tả các cách khác nhau mà TraceMetric có thể được tổng hợp.