با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

public static class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener


یک خرد IScheduledInvocationListener که هیچ کاری انجام نمی دهد.

خلاصه

سازندگان عمومی

StubScheduledInvocationListener ()

روش های عمومی

void invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates)

هنگامی که کل فراخوانی کامل شد، از جمله تمام ITestInvocationListener.invocationEnded(long) پاسخ به تماس.

سازندگان عمومی

StubScheduledInvocationListener

public StubScheduledInvocationListener ()

روش های عمومی

InvocationComplete

public void invocationComplete (IInvocationContext metadata, 
                 devicesStates)

هنگامی که کل فراخوانی کامل شد، از جمله تمام ITestInvocationListener.invocationEnded(long) پاسخ به تماس.