Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Trình kết nối

public class ConnectionChecker
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ConnectionChecker


Bộ chuẩn bị đích chờ cho đến khi một địa chỉ IP được gán cho bất kỳ giao diện nào được chỉ định.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

ConnectionChecker ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

Trình kết nối

public ConnectionChecker ()

Phương pháp công cộng

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError