Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

RegexTrie.CompPotype

static class RegexTrie.CompPattern
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.RegexTrie.CompPotype


Các mẫu không thể so sánh theo mặc định, điều này ngăn bạn truy xuất chúng từ HashTable. Đây là một lớp sơ khai đơn giản tạo ra một Mô hình với phương thức hoạt động equals(Object) .

Tóm lược

Lĩnh vực

protected final Pattern mPattern

Phương pháp công cộng

boolean equals (Object other)
int hashCode ()
Matcher matcher (String string)
String toString ()

Lĩnh vực

mPotype

protected final Pattern mPattern

Phương pháp công cộng

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

Trả về
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

Trả về
int

diêm

public Matcher matcher (String string)

Thông số
string String

Trả về
Matcher

toString

public String toString ()

Trả về
String