رشته های مجاز نسخه برای Android 6.0

همانطور که در بخش 3.2.2 تعریف سازگاری Android 6.0 توضیح داده شد، فقط رشته های خاصی برای ویژگی سیستم android.os.Build.VERSION.RELEASE مجاز هستند. دلیل این امر این است که برنامه‌ها و وب‌سایت‌ها ممکن است به مقادیر قابل پیش‌بینی برای این رشته متکی باشند و به این ترتیب کاربران نهایی بتوانند به راحتی و با اطمینان نسخه Android در حال اجرا بر روی دستگاه‌های خود را شناسایی کنند.

از آنجا که نسخه‌های بعدی نرم‌افزار Android ممکن است این رشته را اصلاح کنند، اما رفتار API را تغییر ندهند، چنین نسخه‌هایی ممکن است با یک سند تعریف سازگاری جدید همراه نباشند. این صفحه نسخه هایی را که توسط سیستم مبتنی بر Android 6.0 مجاز است فهرست می کند. تنها مقادیر مجاز برای android.os.Build.VERSION.RELEASE برای Android 6.0 عبارتند از:

  • 6.0