هسته های قبلی (<=4.19)

این زیربخش از اسناد فقط به هسته های قبلی (<=4.19) مربوط می شود. اگر از هسته جدیدتری استفاده می کنید، به اسناد خارج از این بخش مراجعه کنید.