با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

Console.CaptureList

protected static class Console.CaptureList
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.command.Console.CaptureList


یک نوع راحتی برای List<List<String>>