Cấu hìnhDef.ConfigObjectDef

public static class ConfigurationDef.ConfigObjectDef
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationDef.ConfigObjectDef


Đối tượng chứa thông tin về Tên lớp và số lần xuất hiện mà nó có (ví dụ: nếu một cấu hình có cùng một đối tượng hai lần thì đối tượng đầu tiên sẽ có số lần xuất hiện đầu tiên).