Batterietemperatur

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.BatteryTemperature


Zusammenfassung

Öffentliche Bauträger

BatteryTemperature ()

Öffentliche Methoden

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Rufen Sie die Akkutemperatur des Geräts in Grad Celsius ab.

Öffentliche Bauträger

Batterietemperatur

public BatteryTemperature ()

Öffentliche Methoden

getBatteryTemperature

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Rufen Sie die Akkutemperatur des Geräts in Grad Celsius ab.

TODO: Als ddmlib IDevice#getBatteryTemperature() implementieren

Parameter
device IDevice

Kehrt zurück
Integer Die Temperatur des Geräts in Grad Celsius. Wenn nicht verfügbar, ist der Rückgabewert 0.