با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ILabPreparer

public interface ILabPreparer
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ILabPreparer


رابط نشانگر برای تهیه کنندگان آزمایشگاه

برای توضیح این که این رابط ها در نظر گرفته شده اند، به ITargetPreparer مراجعه کنید.