با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ITargetCleaner

public interface ITargetCleaner
implementsITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ITargetCleaner


این رابط منسوخ شده است.
tearDown به رابط پایه ITargetPreparer منتقل شده است.

دستگاه هدف را پس از پایان آزمایش تمیز می کند.

به عنوان مثال ، حذف نرم افزار ، جمع آوری معیارها ، حذف پرونده های موقت و غیره

توجه داشته باشید که چندین ITargetCleaner می توان در یک پیکربندی مشخص کرد.