ArtRunTest.AdbShellCommandException

public static class ArtRunTest.AdbShellCommandException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.ArtRunTest.AdbShellCommandException


Một lớp ngoại lệ để báo cáo lỗi xảy ra trong quá trình thực thi lệnh shell ADB.