با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

گیرنده ISetOption

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


پیاده‌سازی این رابط باید دارای یک Option با نام "set-option" باشد که به HostTest#SET_OPTION_NAME است.

،

گیرنده ISetOption

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


پیاده‌سازی این رابط باید دارای یک Option با نام "set-option" باشد که به HostTest#SET_OPTION_NAME است.