گیرنده ISetOption

public interface ISetOptionReceiver

com.android.tradefed.testtype.ISetOptionReceiver


پیاده‌سازی این رابط باید Option با نام "set-option" داشته باشد که به HostTest#SET_OPTION_NAME مرتبط است.