AfterClassWithInfo

public abstract @interface AfterClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.AfterClassWithInfo


Các đảm bảo tương tự như AfterClass nhưng phương thức được chú thích phải yêu cầu tham số TestInformation . Chạy SAU các phương thức AfterClass.

Sử dụng TestInformation#properties() có thể giúp truyền thông tin giữa bối cảnh tĩnh và không tĩnh.

Ví dụ:

@AfterClassWithInfo public static void afterClassWithInfo(TestInformation testInfo) { khẳng địnhNotNull(thiết bị); }

Xem thêm: