BeforeClassWithInfo

public abstract @interface BeforeClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.BeforeClassWithInfo


Đảm bảo tương tự như BeforeClass nhưng phương thức được chú thích phải yêu cầu tham số TestInformation . Chạy TRƯỚC các phương thức beforeClass.

Sử dụng TestInformation#properties() có thể giúp truyền thông tin giữa ngữ cảnh tĩnh và không tĩnh.

Thí dụ:

@BeforeClassWithInfo public static void beforeClassWithInfo (TestInformation testInfo) {khẳng địnhNotNull (thiết bị); }

Xem thêm: