با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ModuleParametersHelper

public class ModuleParametersHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParametersHelper


یاور برای دریافت IModuleParameterHandler مرتبط با پارامتر.

خلاصه

سازندگان عمومی

ModuleParametersHelper ()

روشهای عمومی

static resolveParam ( ModuleParameters param, boolean withOptional)

دریافت تمام ModuleParameters که زیر پارامترهای یک داده می شود ModuleParameters .

سازندگان عمومی

ModuleParametersHelper

public ModuleParametersHelper ()

روشهای عمومی

çareser پارام

public static  resolveParam (ModuleParameters param, 
                boolean withOptional)

دریافت تمام ModuleParameters که زیر پارامترهای یک داده می شود ModuleParameters .

این به صورت بازگشتی زیر گروه حل و فصل خواهد شد و تنها بازگشت ModuleParameters که گروه ها نیست.

اگر param یک گروه نه پس از آن یک مجموعه تک قلو حاوی param خواهد شد خود را بازگشت، بدون در نظر گرفتن withOptional .

مولفه های
param ModuleParameters

withOptional boolean : آیا برای هم گروه و پرم اختیاری تیک بزنید.

برمی گردد