با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

FileUtil.LowDiskSpaceException

public static class FileUtil.LowDiskSpaceException
extends FatalHostError

java.lang.object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.command.FatalHostError
com.android.tradefed.util.FileUtil.LowDiskSpaceException


اگر فضای دیسک قابل استفاده زیر حداقل آستانه باشد، پرتاب می شود.