FileUtil.LowDiskSpaceException

public static class FileUtil.LowDiskSpaceException
extends FatalHostError

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.command.FatalHostError
com.android.tradefed.util.FileUtil.LowDiskSpaceException


Bị ném nếu dung lượng đĩa có thể sử dụng dưới ngưỡng tối thiểu.