Tham chiếu lớp AutoThreadMutex

Tham chiếu lớp AutoThreadMutex

#include < NfcAdaptation.h >

Chức năng thành viên công cộng

AutoThreadMutex ( ThreadMutex & m)
ảo ~ AutoThreadMutex ()
toán tử ThreadMutex & ()
toán tử pthread_mutex_t * ()

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 53 của tệp NfcAdaptation.h .

Tài liệu về bộ tạo & bộ hủy

virtual ~ AutoThreadMutex ( )
ảo

Tài liệu Chức năng Thành viên

toán tử pthread_mutex_t * ( )
nội tuyến

Định nghĩa tại dòng 59 của tệp NfcAdaptation.h .

nhà điều hành ThreadMutex & ( )
nội tuyến

Định nghĩa tại dòng 58 của tệp NfcAdaptation.h .


Tài liệu cho lớp này được tạo từ tệp sau: