_bl Bluetooth_sdp_mns_record Tham chiếu cấu trúc

_bl Bluetooth_sdp_mns_record Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
uint32_t support_features

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 75 của tệp bt_sdp.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 76 của tệp bt_sdp.h .

uint32_t supports_features

Định nghĩa tại dòng 77 của tệp bt_sdp.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_sdp.h