_bluetooth_sdp_ops_record Tham chiếu cấu trúc

_bluetooth_sdp_ops_record Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
int được hỗ trợ_formats_list_len
uint8_t danh sách_định dạng được hỗ trợ [ SDP_OPP_SUPPORTED_FORMATS_MAX_LENGTH ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 90 của file bt_sdp.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 91 của file bt_sdp.h .

uint8_t được hỗ trợ_formats_list[ SDP_OPP_SUPPORTED_FORMATS_MAX_LENGTH ]

Định nghĩa tại dòng 93 của file bt_sdp.h .

int được hỗ trợ_formats_list_len

Định nghĩa tại dòng 92 của file bt_sdp.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_sdp.h