Tham chiếu cấu trúc _bl Bluetooth_sdp_sap_record

Tham chiếu cấu trúc _bl Bluetooth_sdp_sap_record

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 96 của tệp bt_sdp.h .

Tài liệu thực địa

Định nghĩa ở dòng 97 của tệp bt_sdp.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_sdp.h