Tham chiếu cấu trúc _timeb

Tham chiếu cấu trúc _timeb

#include < buildcfg.h >

Trường dữ liệu

Dài thời gian
ngắn militm
ngắn Múi giờ
ngắn dstflag

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 92 của tệp buildcfg.h .

Tài liệu thực địa

dstflag ngắn

Định nghĩa ở dòng 97 của tệp buildcfg.h .

militm ngắn

Định nghĩa ở dòng 95 của tệp buildcfg.h .

thời gian dài

Định nghĩa ở dòng 94 của tệp buildcfg.h .

múi giờ ngắn

Định nghĩa tại dòng 96 của tệp buildcfg.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: