Tham chiếu cấu trúc AGpsCallbacks

Tham chiếu cấu trúc AGpsCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

agps_status_callback status_cb
gps_create_thread create_thread_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại cho giao diện AGPS.

Định nghĩa tại dòng 912 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 914 của tệp gps.h.

Định nghĩa tại dòng 913 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h