Tham chiếu cấu trúc AGpsInterface_v1

Tham chiếu cấu trúc AGpsInterface_v1

#include < gps_internal.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
khoảng trống(* init )( AGpsCallbacks *callbacks)
int(* data_conn_open )(const char *apn)
int(* data_conn_closed )()
int(* data_conn_failed )()
int(* set_server )(loại AGpsType , const char *tên máy chủ, cổng int)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng kế thừa để hỗ trợ AGPS. Xem AGpsInterface_v2 để biết thêm thông tin.

Định nghĩa tại dòng 84 của file gps_internal.h .

Tài liệu hiện trường

int(* data_conn_closed)()

Định nghĩa tại dòng 89 của file gps_internal.h .

int(* data_conn_failed)()

Định nghĩa tại dòng 90 của file gps_internal.h .

int(* data_conn_open)(const char *apn)

Định nghĩa tại dòng 88 của file gps_internal.h .

void(* init)( AGpsCallbacks *callbacks)

Định nghĩa tại dòng 87 của file gps_internal.h .

int(* set_server)( loại AGpsType , const char *tên máy chủ, cổng int)

Định nghĩa tại dòng 91 của file gps_internal.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(AGpsInterface_v1)

Định nghĩa tại dòng 86 của file gps_internal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: