Tham chiếu cấu trúc AGpsRilCallbacks

Tham chiếu cấu trúc AGpsRilCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

agps_ril_request_set_id request_setid
agps_ril_request_ref_loc request_refloc
gps_create_thread create_thread_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1138 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 1141 của tệp gps.h.

Định nghĩa ở dòng 1140 của tệp gps.h.

Định nghĩa tại dòng 1139 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h