Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc AGpsStatus_v1

Tham chiếu cấu trúc AGpsStatus_v1

#include < gps_internal.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
AGpsType kiểu
AGpsStatusValue trạng thái

miêu tả cụ thể

Cấu trúc kế thừa để biểu thị trạng thái của AGPS.

Định nghĩa tại dòng 56 của tệp gps_internal.h .

Tài liệu thực địa

size_t size

đặt thành sizeof (AGpsStatus_v1)

Định nghĩa ở dòng 58 của tệp gps_internal.h .

Trạng thái AGpsStatusValue

Định nghĩa ở dòng 60 của tệp gps_internal.h .

Loại AGpsType

Định nghĩa tại dòng 59 của tệp gps_internal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps_internal.h