Tham chiếu cấu trúc DerEncodedCertificate

Tham chiếu cấu trúc DerEncodedCertificate

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t chiều dài
u_char * dữ liệu

miêu tả cụ thể

Cấu trúc dữ liệu đại diện cho chứng chỉ X.509 sử dụng mã hóa DER

Định nghĩa tại dòng 964 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

u_char * dữ liệu

Định nghĩa tại dòng 966 của tệp gps.h.

chiều dài size_t

Định nghĩa tại dòng 965 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h