Tham chiếu cấu trúc FLOW_SPEC

Tham chiếu cấu trúc FLOW_SPEC

#include < bt_types.h >

Trường dữ liệu

UINT8 qos_flags
UINT8 loại dịch vụ
UINT32 token_rate
UINT32 token_bucket_size
UINT32 peak_bandwidth
UINT32 độ trễ
UINT32 delay_variation

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 342 của tệp bt_types.h .

Tài liệu thực địa

UINT32 delay_variation

Định nghĩa tại dòng 349 của tệp bt_types.h .

Độ trễ UINT32

Định nghĩa tại dòng 348 của tệp bt_types.h .

UINT32 peak_bandwidth

Định nghĩa tại dòng 347 của tệp bt_types.h .

UINT8 qos_flags

Định nghĩa tại dòng 343 của tệp bt_types.h .

UINT8 service_type

Định nghĩa tại dòng 344 của tệp bt_types.h .

UINT32 token_bucket_size

Định nghĩa tại dòng 346 của tệp bt_types.h .

UINT32 token_rate

Định nghĩa tại dòng 345 của tệp bt_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: