Tham chiếu cấu trúc FlpDeviceContextInterface

Tham chiếu cấu trúc FlpDeviceContextInterface

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
int (* injection_device_context ) (uint32_t đã bậtMask)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ ngữ cảnh thiết bị.

Định nghĩa tại dòng 507 của tệp fused_location.h .

Tài liệu thực địa

int (* injection_device_context) (uint32_t enableMask)

Chèn dữ liệu gỡ lỗi vào hệ thống con FLP. Trả về 0 nếu thành công, -1 khi lỗi.

Định nghĩa tại dòng 515 của tệp fused_location.h .

size_t size

đặt thành sizeof (FlpDeviceContextInterface)

Định nghĩa ở dòng 509 của tệp fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: