Tham chiếu cấu trúc FlpDiagnosticCallbacks

Tham chiếu cấu trúc FlpDiagnosticCallbacks

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
flp_set_thread_event set_thread_event_cb
report_data data_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại chẩn đoán FLP. Hiện tại, không được sử dụng - nhưng điều này cho phần mở rộng trong tương lai.

Định nghĩa tại dòng 457 của tệp fused_location.h .

Tài liệu thực địa

report_data data_cb

báo cáo dữ liệu chẩn đoán vào mã khung Java

Định nghĩa tại dòng 464 của tệp fused_location.h .

flp_set_thread_event set_thread_event_cb

Định nghĩa tại dòng 461 của tệp fused_location.h .

size_t size

đặt thành sizeof (FlpDiagnosticCallbacks)

Định nghĩa ở dòng 459 của tệp fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: